VSP

VEŘEJNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Vítejte ve společnosti BEE SITE:ES a.s.  

Děkujeme vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost BEE SITE:ES a.s., IČ: 03789683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

Fakturační adresa: Šimáčkova 18, Holešovice, 170 00 Praha

7,

tel.: 420 220 515 743, email. info(@)podpora24.com Dále jako Dodavatel a Provozovatel.  

Společnost BEE SITE:ES a.s. vydává dle Občanského zákoníku a dle Zákona o obchodních korporacích §1 – §786 Zákon č. 90/2012 Sb., tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“).

Tyto VSP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele. 

Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VSP. 

Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových online formulářů. Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno. 

Tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele. 

Používání služeb

Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici a to bez výhrad.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami.

Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VSP. Každá služba Dodavatele se řídí konkrétními licenčními podmínkami dané služby, které jsou popsány v licenci konkrétní služby, kterou vám poskytujeme. Licence shrnuje a upravuje charakteristiku, podmínky a parametry každé služby. Licence řádně specifikuje postup, termín vytvoření, rozsah a trvání služeb, které se zavazuje Dodavatel prodávající službu dodat Objednateli za úplatu stanovenou při objednání služby. Dodavatel veřejně zpřístupňuje části Licenčních podmínek konkrétních služeb. Objednatel souhlasí s tím, že některé specifické části Licenčních podmínek, pokud takové specifické části Licence služby vůbec obsahuje, může Dodavatel zpřístupnit až po navázání spolupráce, uzavření

Smlouvy o spolupráci, nebo na výslovnou žádost zájemce o Objednání služeb. Odkazy na licenční podmínky všech objednaných služeb zašle Dodavatel na email Objednatele. Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi, Objednatelem prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran. Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš. 

Objednání služeb

Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VSP a to těmito formami: písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele a klientské linky ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele podepsáním SMS Smlouvy pomocí objednávky SMS služby Dodavatele

“UPORDER” zaplacením bankovního poplatku na účet Dodavatele Objednáním služeb závazně výslovně souhlasíte s těmito VSP a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VSP k datu objednání služby.

Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VSP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci.

Plnou odpovědnost za porozumění těmto VSP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VSP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VSP zpřístupnil.

Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně v hlasovém záznamu Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu dle licenčních podmínek. Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VSP nacházejí se má za to, že se Objednatel s těmito VSP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit. Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VSP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání.

Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VSP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci.

Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem v Licenci nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.

Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto

VSP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění. Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VSP aktuálních k datu objednávky. VSP se tam nemůžou zpětně měnit.

Dodavatel má povinnost pořídit hlasový záznam telefonické objednávky. Ten musí obsahovat souhlas s pořízením záznamu nebo jeho části. Dodavatel má povinnost tento zvukový záznam nebo jeho část poskytnout Objednateli na vyžádání. Objednatel souhlasí se zpracováním a pořízením tohoto záznamu telefonické objednávky. Je-li Objednatel s Dodavatelem již ve smluvním vztahu, souhlasí Objednatel s tím, že pro potřeby kontroly objednávek a řádného výkonu servisních prací Dodavetelem, pořizuje Dodavatel záznam každého telefonního hovoru s Objednatelem. Tyto materiály lze poskytnout v případě potřeby i státním orgánům. Objednatel souhlasí s pořizováním neveřejných hlasových záznamů hovorů s operátory Dodavatele za účelem stanovení si smluvních podmínek, provedení servisních úkonů, objednávek, obsahu dohod, nastavování služeb. Dodavatel tyto záznamy používá k spravování služeb a dokladování domluvených faktů za cílem spokojenosti obou stran se službami a jejich obsahem. Dodavatel nemá povinnost všechny materiály a záznamy archivovat trvale. 

Zásady spolupráce

Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl. Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete.

Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin. Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní.

Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VSP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech. 

Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny. Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoli v rámci internetu a veřejnosti. Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně. 

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou.

Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb. 

Garance služeb

Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání.

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všechny stránky služeb, licenční podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“. Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele. Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce. Konkrétní garance odhadovaného nebo garantovaného výkonu služby je zveřejněna v Licenčních podmínkách služby, na kterou se výkon vztahuje.

Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých nebo zprostředkovaných služeb. Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme maximálně funkční služby.

Společnost BEE SITE:ES a.s. ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo v licenčních podmínkách služby nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem. V případě, že se Objednatel opozdí se zaplacením platby za objednané služby více než 5 dní od data řádné splatnosti uvedené na faktuře, proforma faktuře nebo příkazu k úhradě, bere Objednatel na vědomí, že Dodavatel není povinen dodržet smluvní garance služeb a je si vědom, že jako Objednatel trvale ztrácí nárok na tyto garance, jakož i závazky a benefity, které z nich pro smluvní strany vyplývají.

Například v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“. 

Odměna za služby

Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele. Jsme plátcem DPH. Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní. Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem (email) nebo využít SMS Smlouvy Dodavatele UPORDER. Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností. Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny v Licenci služby. Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.

Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.

Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.

Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.

Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.

Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se 

Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad za přijaté platby.

Porušení VSP

Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VSP. Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.

Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.

Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.

Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VSP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce třetí straně. Ukončení, prodloužení nebo stornování služeb Objednání služeb Objednatelem je vždy závazné. Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu. Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhta neplatí. Žádný ekonomický subjekt, podnikatel, není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VSP odstoupit: bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele ukončením služeb Dodavatele Objednanou službu lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednávky. Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase a termínech stanovených v Licenci služby, ke kterým jsme se zavázali.

Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení. 

Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného individuálně Dodavatelem. 

Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti. Objednatel nemá nárok na vrácení adekvátní částky. 

Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech objednaných služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoli dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby. 

Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány. U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny. Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem v závislosti na míře vynaložené práce, na míře nákladů k přípravě, a v závislosti od úrovně vyhotovení a dodání služby Objednateli. Storno poplatek objednávky se vždy pohybuje od 70% ze sumy služby stanovené v objednávce služeb. Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby. 

V případě, že Objednatel dle těchto VSP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy. Konečná výše storno poplatku je paušálně určena bez závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele. Informace o těchto podmínkách 

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách služby. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat. 

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností BEE SITE:ES a.s.. Neudělují práva žádným třetím stranám. Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat). 

Všechny otázky těmito VSP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost BEE SITE:ES a.s., naleznete na kontaktní stránce. 

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNAVATELE:

Dodavatel je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od objednatele užívá dodavatel výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou uvedenou níže. Dodavatel si je vědom toho, že údaje získané na základě uzavřené smlouvy jsou nejen osobními, ale i citlivými údaji a vzhledem k citlivosti těchto osobních údajů dodavatel zajišťuje jejich náležité zabezpečení a uložení. Údaje budou chráněny před ztrátou, zničením, manipulací, zfalšováním a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním. Poskytnuté údaje jsou určeny výhradně po potřeby dodavatele ke splnění podmínek uzavřené smlouvy. O jejich využití bude dodavatel objednatele informovat. 

Dodavatel údaje jako správce údajů zpracovává v rozsahu, v jakém byly tyto poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi Objednatelem a Dodavatelem jako správcem osobních údajů, nebo v rozsahu v jakém je Dodavatele jako správce osobních údajů jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Takto shromážděné osobní údaje Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci těchto podmínek, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana práv a plnění povinností Dodavatele, (v) vedení statistiky, (vi) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. 

Objednatel má za všech okolností právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Objednatel je oprávněn žádat o sdělení o zpracovávaných údajích, účelu a povaze zpracování údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Objednatel je oprávněn žádat o opravu osobních údajů, zjistí-li Objednatel, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Objednatel je rovněž oprávněn, v případě, že má za to, že údaje jsou zpracovány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, žádat po Dodavateli vysvětlení, případně je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý závadný stav. 

Poskytnuté údaje budou na základě písemné žádosti objednatele odstraněny z databáze Dodavatele. Jejich faktické odstranění však bude mít za následek nemožnost poskytování služeb.

Uzavřením a smlouvy uděluje objednatel souhlas se zpracováním všech Objednatelem poskytnutých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel dále uděluje souhlas se zpracováním údajů a to v rozsahu uvedeném výše. 

LICENČNÍ PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI 

BEE SITE:ES a.s.:

1.   APLIKACE VIZIT 

1.1. Dodavatel na základě smlouvy pronajímá Objednateli virtuální online prostor (virtuální server či jeho část) pro ukládání dat a technické řešení práce s těmito daty v online systému VIZIT, prostor k jejich šifrované archivaci, šifrovanému kopírování, šifrované editaci a šifrovanému sdílení. 

2.   MODULY APLIKACE VIZIT 

2.1. Aplikace VIZIT se skládá z funkcí, které fungují tak, jak aktuálně „stojí a leží“, a se kterými se Objednatel může seznámit i prostřednictvím bezplatného Demo účtu a prostřednictvím webových stránek Dodavatele, zejména stránky www.ezdravotnictvi.cz

2.2. Aplikace VIZIT se skládá ze technických modulů, které mají specifické funkce. Objednatel objednávkou specifikuje, které moduly v podobě licence si objednává.

2.3. Objednatel si může objednat další licenci modulu kdykoliv v průběhu využívání aplikace VIZIT. Licence je aktivní dnem spuštění modulu pro Objednatele. 

3.  ÚČTY VIZIT 

3.1. Definice uživatelských účtů v systému VIZIT:. 

Zařízení - je uživatelský účet podnikatele pro systém VIZIT, který představuje fyzický subjekt, a nebo podnikající subjekt, který má platné identifikační číslo, nebo rodné číslo a provozuje, nebo poskytuje služby na územní České republiky a podle platných zákonů České republiky a Evropské unie. Účet Zařízení v systému VIZIT spravuje přímo Objednatel a to prostřednictvím účtu Správce systému. Zařízení provozuje v systému VIZIT systémové účty Ordinace. Účet Zařízení nemá žádné přihlašovací údaje a přístup k němu má pouze účet Správce systému. 

Ordinace - je to základní účet systému VIZIT, který spravuje Správce zařízení, a ve kterém využívají služby systému VIZIT účty Lékař a Sestřička. Tento účet archivuje data z účtů Pacienta v databázi Ordinace, těch účtů Pacientů, které jsou spojeny s účtem Ordinace. Tento účet nemá žádné přihlašovací údaje a přístup k němu můžou mít pouze účty Lékař a Sestřička, které tímto přístupem pověří Správce zařízení. 

Správce zařízení - Objednatel, správce uživatelského účtu Zařízení a systémového účtů Ordinace. Správce zařízení může ve svém Zařízení zřizovat účty 

Ordinace. Správce zařízení může zřizovat účty Lékař a Sestřička, a určovat jejich kompetence a zaměření v účtu Ordinace ve svém Zařízení. 

Lékař - účet fyzické osoby, který využívá aktuální služby systému VIZIT podle zaměření a v účtu Ordinace daného konkrétního Zařízení, kam byl přidělen Správcem zařízení. Účet Lékař si může zřídit fyzická osoba samostatně, nebo může být pro fyzickou osobu účet zřízen Správcem zařízení, nebo Administrátorem. 

Sestřička - účet fyzické osoby, který využívá aktuální služby systému VIZIT podle zaměření a v účtu Ordinace daného Zařízení, kam byl přidělen Správcem zařízení. Účet Sestřička si může zřídit fyzická osoba samostatně, nebo může být pro fyzickou osobu účet zřízen Správcem zařízení, nebo Administrátorem. 

Pacient – jedná se o data, která byla do databáze Ordinace přidána prostřednictvím účtů Správce zařízení, Lékař, nebo Sestřička a to na základě potřebného souhlasu, který tato osoba udělila Objednateli, nebo na základě zákonného titulu udělujícímu provozovateli databáze Ordinace k archivaci, k nakládání a ke správě osobních informací o této osobě, ve smyslu platné legislativy na území České republiky a Evropské unie. 

Účet Pacienta můžou v systému VIZIT založit uživatelé Lékař, Sestřička. Účet Pacienta mohou k účtu Ordinace připojit uživatelé Lékař, Sestřička. 

Administrátor - pověřená osoba Dodavatelem zodpovědná za provoz účtů v systému VIZIT a za komunikaci s účty v systému. Provádí v systému potřebné úkony a podléhá přímo Dodavateli. 

Zřizuje zejména uživatelský účet Zařízení a účet Správce zařízení. Může však zřizovat i další účty systému VIZIT. Administrátor nemá nikdy přístup do žádného z funkčních účtů systému VIZIT, nemá přístup ani k přihlašovacím údajům k žádnému z účtů VIZIT. 

4.  PŘIHLAŠOVÁNÍ, ZABEZPEČENÍ A DATA 

4.1. Každý účet vyjma účtu Zařízení má své přihlašovací údaje, tj. Login a Heslo, které si každý účet spravuje samostatně. Login a heslo je v systému šifrováno a jakákoliv změna přihlašovacích údajů probíhá pouze změnou samotným uživatelem ve svém účtu, nebo úplným resetováním přihlašovacích údajů. Sám správce systému nemá přístup k těmto datům ani k uživatelským účtům. 

4.2. Pokud dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů do systému VIZIT může 

Administrátor účet uživatele smazat a uživateli vytvořit nový účet. Uživatel tak přijde o veškerá šifrovaná data, která do systému VIZIT vložil a zašifroval svými přihlašovacími údaji.

Poslední možností je speciální funkce Reset. 

4.3. Reset přihlašovacích údajů k účtu Lékař znamená kompletní smazání vložených Certifikátů lékaře, a to z bezpečnostních důvodů. Lékař si po přihlášení se do svého účtu musí nahrát své certifikáty do systému VIZIT. 

4.4. Uživatel ztratil šifrovací klíč ke svým datům, a proto nemá možnost snovým heslem, rozšifrovat data zašifrované starým šifrovacím klíčem uživatele. Jediným řešením, jak se uživatel může vtéto situaci dostat kzašifrovaným datům je master restart hesla pomocí master klíče Provozovatele pod dohledem notáře. Speciálním Resetem přihlašovacích údajů dojde k zpřístupnění všech zašifrovaných dat pacientů z VIZIT účtů, které zašifroval původní uživatel s původním šifrovacím klíčem. Tento způsob je posledním způsobem, jak se může uživatel dostat ke svým zašifrovaným datům po ztrátě svých přihlašovacích údajů. Tento technický a právní zásah do systému je náročný, provádí se pouze na základě písemné žádosti Objednatele a je zpoplatněn. 

4.4. Dodavatel nemá k datům a informacím uloženým v systému VIZIT přístup. Dodavatel nemá k datům žádná práva a ani za tato data uložená Objednatelem, nebo jinými uživateli systému, nenese žádnou odpovědnost. 

5.  DATABÁZE ORDINACE 

5.1. Každý účet Ordinace spravuje v systému VIZIT vlastní databázi Ordinace. Databáze se skládá z účtů Pacient, které obsahují data konkrétních pacientů a z dat pacientů, jejichž účty Pacientů jsou připojeny s uživatelem Ordinace. 

5.5. Připojené, nové účty Pacienta můžou v systému VIZIT zakládat uživatelé prostřednictvím účtu Lékař, Sestřička vždy pouze pro danou Ordinaci, ke které mají přístup. 

5.6. Uložením a šifrováním dat z účtu Pacienta do Databáze Ordinace, prostřednictvím účtu Lékař, Sestřička, že Objednatel a Zařízení disponuje souhlasem se zpracováním osobních údajů pacienta v jeho účtu Pacienta podle platných právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

5.7. Data v databázi Ordinace náležejí a patří Zařízení a Objednateli.

5.8. Objednatel prostřednictvím účtů svých uživatelů používá vlastní, individuálně nastavená přihlašovací jména a hesla a tím zároveň potvrzuje, že Dodavatel systému nemá na šifrovaná data v systému VIZIT žádný nárok a Objednateli pouze pronajímá virtuální prostor a systémovou architekturu k archivaci a šifrování těchto dat a k prací s těmito daty. 

5.9. V databázi Ordinace, tedy v účtu Ordinace daného konkrétního Zařízení Objednatele, se ukládají veškerá šifrovaná data, zde, probíhají veškeré akce a operace a jsou přístupné veškeré systémové funkce s informacemi o Pacientovi. Tyto akce a operace v databázi Ordinace probíhají prostřednictvím účtů Lékař, Sestřička, které k tomu Objednatel, prostřednictvím účtu Správce zařízení, v systému VIZIT pro danou účet Ordinaci pověřil. 

5.10. Pokud je účet Pacienta připojen k účtu Ordinace, archivují se šifrovaná data o pacientovi z tohoto účtu Pacienta pouze v databázi Ordinace, se kterou je účet Pacienta propojen. Objednatel provozující účet Ordinace zároveň prohlašuje, že disponuje platným souhlasem k archivaci, k nakládání a ke správě osobních informací o této osobě, jejíž data jsou evidována v účtu Pacienta, a to vše ve smyslu platné legislativy na území České republiky a Evropské unie. 

5.11. Do databáze Ordinace můžou přidávat účty Pacienta pouze uživatelé, které k tomu v dané Ordinaci pověřil Objednatel prostřednictvím Správce zařízení. 

5.12. Připojí-li některý pověřený uživatel v účtu Ordinace, do databáze Ordinace, účet Pacienta, a zároveň Objednatel, provozovatel Ordinace, nedisponuje dostatečným a platným, právně závazným souhlasem k doplnění, archivaci a kompletizaci těchto údajů o fyzické osobě a nemá souhlas k práci s nimi, může uživatel zaslat takovémuto uživateli email s výzvou, aby fyzická osoba Objednateli potřebné povolení ke zpracování osobních údajů dobrovolně udělila. 

5.13. Objednatel přebírá plnou zodpovědnost za správu šifrovaných dat v účtu Pacienta, rovněž za jejich doplňování anebo smazání. Objednatel se zavazuje, že prostřednictvím uživatelských účtů bude v pronajatém virtuálním prostoru a v architektuře systému VIZIT, používat veškeré informace a data v souladu s platnými zákony a podle platných právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

5.14. Používáním šifrovaných dat z účtu Pacienta v databázi Ordinace a používáním funkcí uživatele Ordinace v souvislosti s těmito šifrovanými daty o pacientovi, Objednatel prohlašuje, že osoby, které s těmito daty pracují, mají k tomu platné a skutečné oprávnění na základě své odbornosti a svých pracovních funkcí u Objednatele, a proto jim poskytuje funkce v uživatelských účtech Lékař, Sestřička. 

5.15. Pacient může požadovat smazání svých dat z databáze Objednatel zároveň přebírá plnou odpovědnost za to, že takovýto požadavek o smazání údajů provede. Objednatel přebírá plnou odpovědnost za všechny důsledky, pokud takovýto krok na písemné požádání pacienta provede, a nebo neprovede. Dodavatel ani Administrátor systému VIZIT nenesou za smazaná nebo nesmazaná data v systému VIZIT žádnou odpovědnost. 

5.16. Administrátor ani Dodavatel nemají přístup k šifrovaným datům pacienta v účtu Pacienta. Data v účtu Pacienta v databázi Ordinace, jsou šifrována samotným Objednatelem a jsou považována za privátní data Objednatele. V případě, že 

je účet Pacienta přidán do databáze Ordinace, pokládají se tato data za data náležející Zařízení, které provozuje danou Ordinaci, a které tato data na vlastní náklady v systému VIZIT archivuje, spravuje a sdílí. Tato data jsou zpřístupněna osobám, které k tomu pověřil Objednatel, tedy účtům, které Správce systému v Ordinaci pověřil jejich správou, a

Objednatel používání těchto dat zároveň prohlašují, že mají souhlas se zpracováním těchto informací a dat o pacientovi samotným pacientem. 

6.  DATABÁZE VIZIT 

6.1. Databáze se skládá z dat v účtech Pacienta, které nejsou propojeny s žádným účtem Ordinace a nejsou tedy uloženy v žádné databázi Ordinace. 

7.           PROPOJOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ A SDÍLENÍ DAT 

7.1. Pacient může mít data uložená v různých databázích Ordinací, a to dle toho, s kterými Ordinacemi je propojen jeho účet Pacienta. 

7.2. Jednotlivé databáze Ordinací mohou vzájemně sdílet data z jednoho účtu Pacienta, pakliže existuje legitimní důvod k takovému sdílení. 

7.3. Uživatel v systému, zejména uživatel lékař, může dát sdílení povolit, nebo odmítnout, či zakázat a to u každého pacienta a pro každého dalšího Lékaře individuálně. Bez tohoto povolení a dešifrování dat v databázi Ordinace není možné žádné sdílení ani nahlížení do dat, která jsou mimo to navíc zašifrovaná. 

7.5. Základní data o svých uživatelských účtech Lékař a

Sestřička v systému VIZIT navzájem sdílí i ostatní účty typu Lékař, Sestřička, Pacient a Správce zařízení. Identifikační a informační data (název, jméno, kontakty ordinace) o svém účtu sdílí se všemi uživateli systému VIZIT i uživatel Ordinace. 

7.          6.Identifikace uživatelů Administrátorem pomocí vyhledávání: 

Administrátor může v systému VIZIT uživatele pouze identifikovat účty Ordinace, Lékař a Sestřička. Administrátor může identifikovat účet Pacienta pomocí jména a rodného čísla pouze pro účely smazání Pacienta ze systému. 

7.7.     Systém kontaktuje uživatele automaticky, telefonicky nebo emailem, prostřednictvím automatických technických funkcí v účtu Administrátor. 

7.8.     Každý uživatel systému uděluje Administrátorovi a Dodavateli svůj výslovný souhlas s takovouto identifikací a s telefonickým, písemným a elektronickým oslovením Administrátorem. 

8.  PACIENT 

8.1. Účet Pacienta je identifikován unikátním rodným číslem. 

8.4. Účet Pacient obsahuje data: titul(y), jméno, příjmení, telefon, email, adresa trvalého bydliště, věk, váha, rodné číslo, číslo pojištěnce, číslo kartičky pojištěnce. Účet Pacient zároveň obsahuje data z návštěvy pacienta v ordinaci, jako jsou termíny objednání, vystavené e-recepty, vystavené faktury a daňové doklady, lékařské zprávy, laboratorní výsledky, žádanky, poznámky a další informace zanesené do účtu Pacienta a šifrované prostřednictvím účtů Lékař a Sestřička, při práci v systému VIZIT anebo data vložená do účtu samotným pacientem. 

8.6. Pacient může požadovat smazání svých dat z databáze Ordinace pouze v rozsahu, který mu umožňují platné zákony České Republiky nebo platná legislativa EU. 

8.8. Pacient může písemně a po řádné identifikaci požadovat od Dodavatele smazání všech svých dat v systému VIZIT a z Databáze VIZIT. Dodavatel může takovýto krok ze zákonných důvodů odmítnout. Data můžou být Dodavatelem kompletně smazána bez ohledu na povahu dat a důležitost dat z celé databáze VIZIT i ze všech databází Ordinací v systému a to až po písemném pokynu Objednatele, který tato data v systému a v databázi Ordinace spravuje. Dodavatel ani Administrátor systému VIZIT nenesou za smazaná data vůči Objednateli ani vůči Pacientovi žádnou odpovědnost. Smazaná data nelze obnovit prostřednictvím žádné zálohy systému VIZIT. 

8.10. Řádná identifikace pacienta - pacient musí Dodavateli bez pochyb prokázat svojí identitu, který požaduje smazat. 

9.  ÚDRŽBA SYSTÉMU VIZIT 

9.1. Systém VIZIT je uložen na serverech Dodavatele a Dodavatel se zavazuje tyto servery na své náklady udržovat tak, aby bylo umožněno nepřerušené užívání systému VIZIT. Dodavatel se zavazuje, že Objednatel bude oprávněn užívat Systém VIZIT 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, s výjimkou doby, kdy: 

9.1.1. je nezbytné servery z technických důvodů odstavit. O technických odstávkách se Dodavatel zavazuje Objednatele informovat alespoň 3 dny před technickou odstávkou; 

9.1.2. dojde k poškození funkčnosti serverů, či k vyřazení virtuálních serverů jednáním třetí osoby, za kterou Dodavatel nenese odpovědnost; 

9.1.3. nastane taková mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Dodavatele, která zabrání funkcionalitě serverů. 

9.2. Dodavatel se zavazuje, že pokud se objeví podstatná vada ve funkčnosti Systému VIZIT, započne s opravou této vady nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel podstatnou vadu Systému VIZIT nahlásí

Dodavateli. Volba vhodného způsobu opravy je na úvaze Dodavatele. Za podstatnou vadu se považuje taková vada, která Objednateli brání v přístupu k dokumentům nahraným do Systému VIZIT, případně podstatně omezuje či zamezuje užívání Systému VIZIT. Ostatní vady se považují za nepodstatné. 

9.3. Pokud se objeví nepodstatná vada Systému VIZIT, zavazuje se Dodavatel započít s odstraněním této vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla tato vada nahlášena Objednatelem a to postupem obdobným dle odst. 9.2. tohoto článku. Dodavatel si vyhrazuje právo, neomezujeli nepodstatná vada podstatně Objednatele, opravit nepodstatnou vadu až v další aktualizaci Systému VIZIT. Volba vhodného způsobu opravy Systému VIZIT je na úvaze Dodavatele. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že za vady nebudou považována ta chybová hlášení, jež nemají vliv na rychlost a funkcionalitu Systému VIZIT. Zhotovitel je oprávněn postupovat obdobně, jako ve větě druhé odst. 9.3 tohoto článku. 

9.5. Objednatel je povinen při vytknutí podstatných a nepodstatných vad popsat podrobně vadu a v případě nezbytné potřeby umožnit Dodavateli dálkový přístup k počítači, na kterém je užíván Systém VIZIT a kde se vyskytla vada. Objednatel je rovněž povinen Dodavateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k odstranění vady. Porušení povinností dle předchozích vět zamezuje prodlení Dodavatele s odstraněním vad. 

9.6. Veškeré vady Systému VIZIT je Objednatel povinen hlásit Dodavateli na email: info@vizitapp.cz, případně na aktuální tel. společnosti 

9.7. V případě, že Objednatel nenahlásí včas podstatnou či nepodstatnou vadu Systému VIZIT, není Dodavatel odpovědný za vadnou funkčnost Systému VIZIT, případně za škodu, jež vznikne nikoli řádnou funkčností Systému VIZIT. 

9.8. V případě, že Objednatel nahlásí vadu Systému VIZIT a tato vada bude způsobena jednáním Objednatele a jeho spolupracovníků, či chybným nastavením Systému VIZIT ze strany Objednatele, zavazuje se Objednatel uhradit servisní činnost Dodavatele dle hodinové sazby ve výši 1250,- korun bez DPH za každou započatou hodinu. 

10.  PLATBY A KREDITNÍ SYSTÉM 

10.1. V systému VIZIT mohou účty Lékař, Sestřička, anebo

Správce systému vystavovat platební doklady ve jménu Zařízení a to pacientům připojeným k ordinaci 

10.2. Systém VIZIT slouží pouze ke zpracování objednávek, zpracování plateb a platebních dokladů a Dodavatel proto nenese žádnou zodpovědnost za provedené služby, za dodané zboží, nebo za doklady vystavené Pacientovi ve jménu Objednatele. 

10.3. Systém VIZIT je schopen účtovat a zpracovávat platby prostřednictvím platebního systému GOPAY, FIO Banky, platby zaslané 

na bankovní účet systému VIZIT do FIO banky pod číslem

2601381936/2010 platby

přes internet i platby v hotovosti. 

( IBAN: CZ9420100000002601381936, SWIFT:

FIOBCZPPXXX ) 

10.4. Systém je schopen vystavovat faktury a řádné daňové doklady za platby pro Zařízení Objednatele, a to včetně řádné elektronické evidence tržeb EET. 

10.5. V případě, že platba do systému VIZIT není zaplacena podle předepsaných a vystavených platebních údajů, zejména variabilního symbolu, nebo sumy platby, systém takovouto platbu automaticky odmítne a vrátí na účet plátce. 

10.6. Objednatel se zavazuje platit Dodavateli předem stanovené poplatky za využívání zpoplatněných funkcí systému VIZIT. 

10.7. Systém VIZIT vyfakturuje přijaté platby Objednatele i Pacientovi prostřednictvím řádných faktur a daňových dokladů. Tyto doklady systém zpřístupní uživatelům v účtu Ordinace a Zařízení. 

10.8. Správce zařízení má ve svém účtu nepřetržitě k dispozici všechny vystavené faktury a daňové doklady ke stažení, které byly na pokyn účtů Lékař nebo Sestřička vystaveny jednotlivým pacientům v účtu Ordinace. 

10.9. Přijaté platby a jejich výši eviduje systém VIZIT Objednateli ve formě kreditu, který je možné kdykoliv kontrolovat prostřednictvím účtu Správce zařízení. Dodavatel na základě elektronické žádosti Správce systému připraví podrobný výpis a rozpis fakturovaných služeb a zboží za zvolené období a rozpis přijatých plateb. Systém VIZIT rovněž vystaví Objednateli účet za využívání zpoplatněných a nezaplacených služeb systému za toto období. Následně je Dodavatel povinen převést kredit Objednatele v systému, prostřednictvím bankovní transakce z účtu systému VIZIT ve FIO bance pod číslem 2601381936/2010 na účet Objednatele zadaný Správcem zařízení, a to ve stanovené výši, bez poplatků za zpoplatněné služby, přičemž Dodavatel zároveň vystaví Objednateli fakturu za tyto služby. 

10.10. Převod finančních prostředků je povinen Dodavatel uskutečnit na bankovní účet Objednatele uvedený v uživateli Zařízení, do 20 pracovních dní od žádosti Objednatele prostřednictvím účtu Správce zařízení. 

10.11. Toto vyúčtování a vyrovnání vzájemných závazů smluvních stran je Dodavatel povinen provést na žádost Objednatele, nebo v případě, že výše poplatků za nezaplacené služby Objednatele překročí částku 5.000 korun, a nebo minimálně 2x v průběhu kalendářního roku.

10.12. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli služby třetích stran v souvislosti s využíváním systému VIZIT, které objednavatel při práci v systému reálně využil a spotřeboval. Jedná se především o služby telefonních a poštovních operátorů ( SMS, email ) nebo o poplatky za zprostředkování plateb provedených prostřednictvím platebních bran. Ceny služeb jsou určeny ceníkem služeb Dodavatele, který naleznete na adrese https://www.ezdravotnictvi.cz/cenik

11.  ODBORNÉ POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 

11.1. Objednatel je povinen užívat systém VIZIT v souladu se všemi obecně 

závaznými právními předpisy a těmito VSP přebírá nad správným užíváním systému VIZIT veškerou možnou odpovědnost. Dodavatel není odpovědný, bude-li v užívat systém VIZIT v rozporu s těmito VSP anebo obecně závaznými právními předpisy. 

11.2. Objednatel provozuje účty Ordinace a Zařízení prostřednictvím účtu Správce zařízení a zcela zodpovídá za akce a činnosti provedené v těchto účtech prostřednictvím pověřených uživatelů Lékař a Sestřička, které pověřil správou uživatele účtu Ordinace. Objednatel zodpovídá za osoby přistupující k těmto účtům a za způsob, jakým tyto osoby používají technických služeb systému VIZIT v uživatelských účtech Lékař a Sestřička, a za způsob, jakým tyto osoby vykonávají v jeho účtu Ordinace odbornou činnost pomocí funkcí a aplikací systému VIZIT. 

11.3. Objednatel prohlašuje, že v systému VIZIT pověří správou účtu Lékař, který sám založil, pouze osobu, která tomuto označení vyhovuje. Osobu, která má dokončené potřebné zdravotní vzdělání, dosáhla příslušného vzdělání a splňuje další požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

11.4. Objednatel je plně seznámen s možnostmi systému VIZIT, s architekturou systému VIZIT a s možnostmi online virtuálního prostoru. Je si vědom toho, že některé funkce systému vyžadují odborný přístup a představují závazné úkony, například vystavování e-receptů, zadání pacienta do kartotéky, vystavování platebních nebo daňových dokladů, vedení zdravotnické dokumentace. Proto Objednatel prohlašuje, že správou uživatelských účtů Lékař a Sestřička ve svých Ordinacích pověřil pouze osoby způsobilé právně a odborně k těmto činnostem a že nad těmito osobami a účty vykonává odborný dohled. 

11.5. Dodavatel ani Administrátor žádným způsobem nezodpovídají za nesprávné nebo za protiprávní použití odborných či jiných funkcí a systému VIZIT osobami a uživateli, které pověřil Objednatel prostřednictvím účtů Lékař a Sestřička v účtu Ordinace, ani za takovéto použití samotným Objednatelem. 

12.  ŽÁDOSTI O KOMPLETNÍ VÝPIS INFORMACÍ 

12.1. Uživatelé mohou žádat Dodavatele o kompletní výpis informací - data ve strojově čitelné podobě, které Dodavatel v systému VIZIT archivuje v pronajatých virtuálních prostorech systému VIZIT, a to jak v databázi Ordinace, tak v databázi VIZIT. Dodavatel požadavek finančně ocení na základě předpokládané a potřebné odborné práce, a provede požadavek na základě písemné, řádně identifikované žádosti Objednatele, a to do 30 pracovních dní od uhrazení poplatku Objednatelem. 

13.  ZÁSADY SYSTÉMU A ODPOVĚDNOST 

13.1. Objednatel se zavazuje prostřednictvím všech svých účtů v systému VIZIT používat tento systém řádně a v souladu se všemi zákony České republiky a Evropské unie. Zároveň se Objednatel zavazuje a je povinen učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo ke zneužití dat a informací v systému VIZIT, jakož ani ke zneužití funkcí a zabezpečení tohoto systému prostřednictví uživatelských účtů, které Objednatel spravuje. 

13.2. Jakékoliv zneužití, nebo podezření ze zneužití je každý uživatel systému VIZIT povinen neprodleně nahlásit Dodavateli a Administrátorovi systému, který podnikne kroky k zamezení zneužití systému VIZIT, včetně možného naprostého smazání předmětných účtů v systému VIZIT, a to bez náhrady a bez jakékoliv odpovědnosti za možnou způsobenou škodu Objednateli nebo Pacientovi. 

13.3. Používáním systému zároveň každý uživatel uděluje souhlas s těmito podmínkami a souhlas se zpracováním informací o něm v systému VIZIT Dodavatelem a zároveň mimo tento systém v interním komunikačním systému Dodavatele. Tento souhlas je bezvýhradný, nepřenosný a ve smyslu platné legislativy na území České republiky a Evropské unie. 

13.4. Dodavatel nenese za neúplné nebo technicky omezené služby systému VIZIT žádnou odpovědnost. Služby jsou provozovány tak jak “leží a stojí”. 

13.5. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za selhání služeb třetích stran. Za selhání internetového připojení, selhání databází a služeb SÚKL a CÚER, za selhání služeb EET finanční správy, ani za selhání dalších služeb jiných subdodavatelů technických služeb systému VIZIT, včetně provozovatele serverů, nebo registrátorů doménových adres. 

13.4. Dodavatel a Objednatel se dohodli, že vznikla-li by Dodavateli povinnost nahradit újmu v souvislosti s plněním této smlouvy, je tato náhrada újmy limitována do výše úplaty za jeden rok trvání této smlouvy a využívání služeb systému VIZIT. 

13.5. Dodavatel prohlašuje, že data ze systému VIZIT není možné získat ze systému dešifrovaná. Data jsou šifrovány vždy tím uživatelem, který je do VIZIT vložil a proto získat dešifrovaná data ze systému VIZIT je možné pouze díky šifrovacímu klíči uživatele. Získání dešifrovaných údajů z VIZIT je možné pouze ve spolupráci s uživatelem a jeho šifrovacím klíčem, který data v systému VIZIT zašifroval. Žádnou jinou formou dešifrované údaje ze systému VIZIT získat nelze. 

13.6. Dodavatel dodává systém VIZIT ve funkčním rozsahu popsaném v prezentacích systému a zejména tak, jak momentálně systém „leží a stojí“. Dodavatel se zavazuje poskytnout na vlastní náklady součinnost při odstraňování chyby dodaného systému. Dojde-li prokazatelně, vinou chyby systému ku škodě ze strany Objednatele, ručí Dodavatel za škody maximálně do výše zaplacené smluvní roční ceny dodaného systému a zaplacených poplatků. 

13.7. Dodavatel neručí za škody, způsobené nekompletní obsluhou, závadou na technickém zařízení, nedodržením provozních doporučení, uvedených v návodové sekci systému a v popisech Dodavatele, nedodržením smluvních podmínek nebo napadením počítačovými viry. 

13.8. Dodavatel prohlašuje, že některé části funkcionality sytému jsou založeny na datech a aplikacích, jež nabývá dodavatel od třetích osob, a které se stávají v důsledku jejich zpracování Dodavatelem součástí systému VIZIT. Jedná se zejména o operační systém v počítači, internetový prohlížeč apod. Objednatel dále bere na vědomí, že některé údaje mají pro lékařské výkony výhradně informativní funkci a Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost těchto údajů. Vzhledem k tomu, že tato data mohou být časově závislého charakteru, např. lékové informace, vyhrazuje si Dodavatel právo životnost těchto databází programově časově omezit. 

13.9. Dodavatel nenese odpovědnost za případnou nedostatečnost zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě s využitím systému VIZIT, například z důvodu požadavku na vedení částí dokumentace v listinné podobě, ztráty nebo poškození dat z médií, na kterých je dokumentace uložena, změn technických prostředků umožňujících čtení médií s uloženou zdravotnickou dokumentací, nesprávného používání systému Objednatelem a Uživateli apod. Objednatel je také správce osobních a jiných důvěrných údajů zpracovávaných s využitím systému ve smyslu platných zákonů ČR a předpisů EU. Objednateli je tedy doporučováno, aby pravidelně prováděl technickou aktualizaci zdravotnické dokumentace uchovávané v elektronické podobě a aby zavedl a dodržoval interní opatření k ochraně zdravotnické dokumentace a osobních a jiných důvěrných údajů zpracovávaných s využitím systému VIZIT. 

13.10. Dodavatel nenese odpovědnost za úplnost, aktuálnost a kompletnost údajů zpracovávaných Objednatelem a Uživateli systému. Každý Uživatel systému plně odpovídá za úplnost, aktuálnost a kompletnost údajů, které v systému VIZIT zpracovává, ukládá, archivuje a odesílá. Uživatel rovněž vždy odpovídá za způsob a rozsah zpracování vložených údajů. Uživatele vyzýváme kpravidelné a důsledné kontrole údajů zpracovávaných ze systému. Za odesílání nekompletních nebo nesprávných údajů ze systému VIZIT vždy zodpovídá vždy konkrétní Uživatel systému pověřený Objednatelem. 

14.  ZÁLOHA SYSTÉMU 

14.1. Data v systému VIZIT jsou kompletně zálohovaná minimálně 1x denně. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Zálohy dat nejsou uživatelům k dispozici. Staré zálohy systému jsou průběžně trvale mazány. 

15.  FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU

15.1. Aplikace VIZIT je dostupná na zařízeních typu stolní počítač, notebook, tablet, a chytrý telefon.

Aplikace VIZIT je dostupná pro operační systémy Windows, iOS, Android. Aplikace VIZIT je dostupná v internetovém prohlížeči Chrome, Firefox.  

Verze 1.1. těchto VSP publikována v Praze, dne 18.12.2018.